opc_loader

 

Klantenservice
Print deze pagina:

Voorwaarden voor de website Evotek.nl 

Bedrijf
Evotek Europe, hierna te noemen Evotek, is gevestigd in Zoetermeer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Platinastraat 2718 ST Zoetermeer Telefoon: +31(0)79 361 54 02 www.evotek.nl KvK Den Haag nr: 57696934  BTWnr: NL001710985B55

14. Bestellingen via de website

Voor bestellingen die via de website worden gedaan erkent de klant door de huidige algemene voorwaarden aan te kruisen dat hij volledig beslissingsbevoegd is of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een bestelling te plaatsen bij het bedrijf. Daarnaast verklaart hij kennis te hebben genomen van de huidige algemene voorwaarden en van de essentiële kenmerken van de producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op het technische fiche van de producten op de website; in dit opzicht verduidelijkt het bedrijf dat de foto’s van de producten op de website te koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden producten kunnen garanderen; de foto’s op de website zijn dus louter indicatief en het bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de klant van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het (de) product(en) dat (die) het meest geschikt is (zijn) voor hem te kiezen, dient hij zich te laten bijstaan door een door hem gekozen adviseur. In elk geval heeft de klant de mogelijkheid om per e-mail / telefoon contact op te nemen met het bedrijf teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de producten die op de website staan.

14.1 Opname van de bestelling

De klant kan zijn bestelling enkel via de website of per e-mail (aes@meghoe.eu) plaatsen. Het bedrijf wenst de klant erop te wijzen dat de online bestelling via de website beveiligd is. Het bedrijf wenst de klant er tevens op te wijzen dat wanneer, ingeval van online bestelling via de website, gegevens verkeerd of onvolledig worden ingetikt (vooral het adres van de bestemming) dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de bestelling (voornamelijk in de levering) waarvoor het bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. De klant dient aandachtig na te gaan of de volgende gegevens correct zijn: besteld(e) product(en), bestelde hoeveelheid en leveringsadres van de bestelling.

14.2. Bestellingsbevestiging

Indien het bedrijf de bestelling aanvaardt, maakt zij die aanvaarding bekend door het verzenden van een bestellingsbevestiging naar het e-mailadres van de klant. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, met wettige reden, de bestelling van een klant te weigeren, overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.

14.3. Annulering van de bestelling door het bedrijf

Een bestelling kan ten alle tijden door het bedrijf worden geannuleerd ingeval van : (1): het niet beschikbaar zijn van het (de) product(en) waarvoor een dienstorder werd geplaatst; (2) gebrek aan betaling door de klant van de prijs van de bestelling binnen de toegestane termijn, zoals; (3) overmacht (i.e. onvoorziene vertraging in de leveringen of foutieve leveringen door de leveranciers).

14.4. Het (de) bestelde product(en) is niet beschikbaar

Hoewel het bedrijf alles in het werk stelt om de producten vermeld op de bestellingsbevestiging te leveren, kan het echter gebeuren dat bestelde producten niet aan de klant geleverd kunnen worden omdat, bijvoorbeeld, grote schommelingen in de stock niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen.

14.5. Annulering van de bestelling door de klant

Een bestelling kan door de klant worden geannuleerd ingeval van: (1) vertraging in delevering van het (de) product(en) die door de klant werd(en) besteld (2) transportschadegevallen of indien het aantal geleverde producten niet overeenkomt, vastgesteld overeenkomstig de voorwaarden (3) (het) de product(en) die aan de klant werd(en) geleverd kwalitatief niet overeenstem(t)(men),; (4) de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, of ingeval van vergissing bij het (de) bestelde product(en) door de klant.

14.5 a Herroepingsrecht 

Bij producten:

  1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het bedrijf mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  3. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Het bedrijf mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

14.6 Gevolgen van de annulering van de Bestelling

Ingeval van annulering van de bestelling omwille van redenen uiteengezet in boven genoemde artikelen de betalingen die reeds werden uitgevoerd door de klant en die werden ontvangen door het bedrijf zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de klant, via overschrijving, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, conform de wettelijke bepalingen die binnen de Benelux landen van toepassing zijn, binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft doorgegeven; De terugzendkosten zijn voor rekening van de klant.

15. Prijs op de website

De verkoopprijs van een product wordt vrij bepaald door het bedrijf; deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. Het bedrijf probeert de prijsschommelingen van de te koop aangeboden producten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op de website zo vaak mogelijk te updaten. In elk geval zal de prijs die op het ogenblik van de bestelling van kracht is, de prijs zijn die aan de klant gefactureerd wordt. Alle prijzen worden vermeld op de website en worden uitgedrukt in euro, met inbegrip van alle taksen, maar zijn exclusief verzendingskosten.

15.2. Facturatie bij de website

De totale prijs van de bestelling (T.P.B.), bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk naar wordt verwezen, zal worden opgenomen op de factuur die door het bedrijf wordt opgemaakt na bevestiging van de bestelling. De factuur zal aan de klant ter beschikking worden gesteld via de website, via zijn persoonlijke rekening.

15.3. Betaling van de producten

De klant kan de producten betalen volgens de modaliteiten opgenomen onder de rubriek ‘betalingswijze’ vermeld op de website middels IDEAL. De klant dient de betaling in euro te voldoen. De online betaling wordt beveiligd door RBS WorldPay, een organisatie gespecialiseerd in beveiligde online transacties. Bij de opgave van de bestelling dient de klant aan het bedrijf te garanderen dat hij over de eventueel nodige toestemming beschikt om de betaalwijze te gebruiken. Indien de klant via overschrijving betaalt, zal (zullen) het (de) product(en) pas worden geleverd na ontvangst van de betaling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie te vragen van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de koper. Om fraude op internet tegen te gaan, kan informatie over bestellingen ter controle aan een derde worden verstrekt. Alle betalingen die op de website worden uitgevoerd, worden getoetst en gecontroleerd. Teneinde vertragingen ingevolge deze controles te vermijden, raadt het bedrijf de klant aan de volgende gegevens te verstrekken bij zijn bestelling: (1)E-mailadres, (2) Telefoonnummer van elk opgegeven adres en (3) EORI- nummer. Indien noodzakelijk kunnen bijkomende inlichtingen worden gevraagd of zelfs geëist worden van de klant teneinde zijn bestelling te valideren. Ingeval van risico op niet-betaling van een transactie behoudt het bedrijf zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de bestelling.

16. Levering van de Producten bij bestelling via website

Het bedrijf levert de producten enkel op het leveringsadres dat is aangeduid op de bestelling. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de bestelling opgeeft: ingeval van vergissing bij het ingeven van de adresgegevens van de bestemming van de levering, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van het (de) product(en). Na betaling van de bestelling kunnen wijzigingen in het leveringsadres van het (de) Product(en) niet meer worden aanvaard. De klant kan echter wel, op eigen risico, aan de bezorger vragen om het leveringsadres te wijzigen. In dat geval kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen bij de levering of voor verlies van het pakket door de bezorger.

16.2. Levertermijn

Het product wordt gewoonlijk geleverd en/of uitgevoerd binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen vanaf de bestelling (met uitzondering van weekenden en feestdagen). De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden en indien het product niet op voorraad is. Als het product niet op voorraad is kan de levertijd oplopen tot 6 weken. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.. Het tijdsbestek tussen het opgeven van de bestelling en de eerste levering door de bezorger op het adres door de klant opgegeven wordt bepaald door 2 factoren: (1) de voorbereidingstijd (24 tot 48h) = betaling, voorbereiding en verzorging van de bestelling door de bezorger. (2) de leveringstijd van uw bestelling door de bezorger. De klant ontvangt een e-mail wanneer zijn bestelling bij ons vertrekt. De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee. Ingeval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, zal de klant daarover in elk geval een e-mail ontvangen.

16.3. Gedeeltelijke levering

Wanneer een klant meerdere producten heeft besteld, kunnen, ingeval van niet beschikbaar zijn van één of meerdere producten op datum van verzending van de bestelling, enkel de producten worden geleverd die op deze datum beschikbaar zijn. In dat geval zal het bedrijf de prijs van het product dat/die niet werd geleverd, terugbetalen.

16.4. Overdracht van risico

De overdracht van risico aan de klant geschiedt op het tijdstip van de levering van de producten.

16.5. Ontvangst van de producten

De levering zal worden uitgevoerd door een bezorger, als bewijs van levering zal een papieren of elektronische ontvangstbon, de leveringsbon, door de klant en/of degene voor wie het pakket is bedoeld aangeduid door de klant, ondertekend worden. Ingeval van transportschadegevallen, indien het (de) geleverde product(en) niet overeenstem(t)men met de bestelling, of ingeval van een vergissing door de klant die op voorhand ter kennis werd gebracht van het bedrijf overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 6.3, is degene die het pakket ontvangt gehouden, bij ontvangst, zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken. Hiertoe dient de klant de inhoud, de juistheid en de staat van het (de) product(en) bij levering te controleren. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de klant, of zijn gemachtigde, de leveringsbon van de bezorger ondertekent. Indien de klant een voorbehoud maakt, dient hij de levering verplicht te weigeren en dient hij van de bezorger te eisen dat die het (de) product(en) onmiddellijk terugneemt. Bij gebreke aan een voorbehoud vermeld op de leveringsbon zal een klacht van de klant niet
door het bedrijf worden aanvaard indien een verkeerd aantal producten werd geleverd of ingeval van zichtbare gebreken aan het (de) geleverde product(en). Wanneer de klant het (de) bestelde product(en) weigert bij de levering, kan dit als ongerechtvaardigd worden beschouwd indien de klant het bestaan van de afwijkingen aangeduid op de leveringsbon niet kan aantonen. Indien het bedrijf de afwijkingen daadwerkelijk vaststelt, zal de bestelling van de klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen zoals beschreven van kracht zijn, met uitzondering daarvan dat de klant geen terugzendkosten moet betalen met betrekking tot de onmiddellijke terugname van het (de) product(en) door de bezorger. De klant dient een nieuwe bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

16.6. Klachten

Als de geleverde producten niet overeenstemmen met wat de klant besteld heeft (verkeerde referentie),dient de klant dit, als hij het niet op de leverbon heeft aangegeven, per e-mail of per telefoon aan Evotek door te geven. Dit dient binnen 15 (vijftien) dagen na leverdatum te gebeuren, anders zal de klacht niet geaccepteerd worden. Bij het doorgeven van de klacht dient de klant de volgende informatie te vermelden:

- Bestellingnummer;
- Referentie(s) en aantal geleverde producten;
- Referentie(s) van de ontvangen producten;
- Exacte reden van de klacht.
Indien het bedrijf het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt, zal de bestelling van de klant geannuleerd worden. De klant dient een nieuwe bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

17. Non-conformiteit

Ingeval van niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het (de) bestelde product(en) bij de levering, kan de klant, wanneer hij zijn klacht aan het bedrijf heeft gestuurd, het bestelde product terugzenden aan het bedrijf indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen.Indien de klacht van de klant gegrond is, zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden product(en). De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de klant een schriftelijk bewijsstuk heeft voorgelegd.

18. Retour van de producten ingeval van vergissing bij bestelling door de klant

Ingeval van vergissing bij de bestelling (referentie, bestemming, merk, hoeveelheid, adressen) dient de klant contact op te nemen met het bedrijf via e-mail of telefoon, ten laatste één uur na ontvangst van de bestellingsbevestiging, teneinde de onmiddellijke annulering van zijn bestelling te vragen. 1. in het geval dat de verzending van het (de) product(en) reeds werd voorbereid op het ogenblik dat het bedrijf het verzoek tot annulering van de klant ontvangt, kan deze laatste niet anders dan de levering van het (de) product(en) te weigeren door aan de bezorger te vragen de bestelling onmiddellijk terug te zenden en door op de leveringbon ‘geweigerd’ te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen. 2. de vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden product(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden product(en) door het bedrijf werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen). Met het product worden zowel het product als de verpakking ervan bedoeld. De verpakking mag in geen geval gescheurd, bevuild of beschreven worden. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt Evotek zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een vermindering tot 70% op de vergoeding
van het product toe te passen. In het geval dat de klant niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de klant hierover uitleg ontvangen via e-mail. De klant dient een nieuwe bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

18.1. Voorwaarden voor het terugzenden van de producten

Opdat het bedrijf het (de) teruggezonden product(en) zou aanvaarden dient de klant de volgende stappen te ondernemen: 1. contact opnemen met Evotek per e-mail via zijn klant account of per telefoon om een vervoerbon te krijgen. 2. het volledige en niet-beschadigde product terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen. 3. de originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen. 4. contact opnemen met de bezorger van Evotek om het pakket te komen ophalen. 5. het pakket enerzijds en de vervoerbon anderzijds aan de bezorger teruggeven. Het volgen van deze stappen laat toe dat het (de) product(en) zo snel mogelijk en in goede staat de juiste bestemming bereik(t)(en). Indien de klant deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het (de) teruggezonden product(en) bij ontvangst niet word(t)(en) aanvaard. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk product dat niet conform de regels werd teruggezonden, te weigeren.

19. Garantie

De producten die door het bedrijf worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn. De producten die door het bedrijf worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.

19.2. Fabrieksgarantie

Sommige producten hebben een fabrieksgarantie van doorgaans een jaar. Ingeval een product tijdens de garantieperiode defect raakt, worden de herstellingen verzekerd door de fabrikant in kwestie. De verzendingskosten van het product naar de fabrikant zijn ten laste van de klant.

19.3. Garantie voor verborgen gebreken

Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de klant een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel de producten met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar het bedrijf omwille van deze reden. Wanneer een klant aangeeft dat een product dat door het bedrijf werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen. Zodoende dient de klant een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Indien het deskundigenonderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is, dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan de klantendienst van het Bedrijf. Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het product door de klantendienst van het bedrijf worden medegedeeld. De terugzendkosten voor het product zijn ten laste van het bedrijf. Het bedrijf zal de terugzending van het product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van het bedrijf werd vastgesteld. Zodra de terugzending door de diensten van het bedrijf werd goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het product worden vergoed. Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken, kunnen de kosten voor het deskundigenonderzoek door het bedrijf worden vergoed op vertoon van de factuur met betrekking tot deze kosten.

19.4. Uitsluiting van Garantie

De garantie is niet van toepassing op: vervanging van verbruiksproducten (lampjes, borstels, batterijen, schijven, filters, stoppen, knijpers, plaatjes en andere producten die onder deze definitie vallen); afwijkend of foutief gebruik van de producten; gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is (competitie …); gebreken en gevolgen te wijten aan een externe oorzaak.

20. Aansprakelijkheid

1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van verplichtingen en aansprakelijkheden van het bedrijf met betrekking tot de levering van producten.

2. De enige verplichtingen en garanties die aan het bedrijf zijn opgelegd, zijn deze die uitdrukkelijk in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, met uitsluiting van alle andere garanties en/of verplichtingen;

3. Het bedrijf sluit hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de producten die eventueel op grond van een wettelijke bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de overeenkomst. In het bijzonder is het bedrijf er niet verantwoordelijk voor dat de producten geschikt zijn voor de doeleinden van de klant.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, winst, contracten, gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid). De totale aansprakelijkheid van het bedrijf - ongeacht waaruit zij voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat de klant voor de betreffende product(en) betaald heeft.

Overige bepalingen

21. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of het vervolg ervan zullen uitsluitend onderworpen worden aan de bevoegdheid van de Rechtbank Den Haag (Nederland)

22. Algemene bepalingen

22.1. De bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen het bedrijf en de klant (de overeenkomst) gelet op de doelstelling ervan. Deze overeenkomst vervangt en annuleert elke verklaring, onderhandeling, verbintenis, mondelinge of schriftelijke mededeling, aanvaarding, afspraak en voorafgaand akkoord tussen partijen met betrekking tot de bepalingen die in deze overeenkomst worden voorzien of van toepassing zijn.

22.2. Indien door één der partijen wordt nagelaten enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

22.3. Indien om het even welke bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling ongeschreven geacht worden zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen.

22.4. Iedere wijziging van de overeenkomst moet schriftelijk in een aanhangsel worden opgenomen middels gemeenschappelijk akkoord van de partijen.

23.Slotbepalingen

Wij garanderen een goede afhandeling van uw bestelling of uw eventuele retourzending of garantieclaim. Indien u van mening bent dat wij handelen in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden dan vragen wij u ons op de hoogte te stellen van uw ongenoegen. Voordat u een bestelling plaatst krijgt u de gelegenheid deze voorwaarden te lezen. Er wordt daarom vanuit gegaan dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. Wij houden het recht voor om deze voorwaarden te wijzigingen. U mag deze voorwaarden afdrukken en/of opslaan. Wij behouden het recht deze voorwaarden aan te passen.